A megfelelő pedagógiai módszerek mindennapos alkalmazásával leghatékonyabban a pedagógus képes fejleszteni a gyermekek társas készségeit, megküzdési stratégiáját és életvezetési készségeit, mely kiemelt szerepet játszik a tanuló érett, autonóm személyiségének kialakulásában, a tanulási eredményesség javításában, az agresszió és a lemorzsolódás csökkentésében és elsődleges módszere a függőségek megelőzésének ebben a korosztályban. 

A kompetencia alapú pedagógiai módszerek mindennapi pedagógiai munkában történő alkalmazása (élménypedagógia, projektpedagógia, kooperatív munkaszervezés) 2020-ban a Nemzeti Alaptantervben meghatározásra került, ugyanakkor 2021. szeptemberében induló tanítóképzés intézményi mintatanterveit országosan vizsgálva, megállapítható, hogy ezekhez az újszerű pedagógiai megközelítésekhez szükséges tananyag kizárólag a szabadon választható tárgyaknál jelenik meg a tanítóképzésben. Az egészségfejlesztéshez általánosságban, szűkebben a lelki egészség támogatáshoz kapcsolódó kompetenciák és tudás fejlesztésére, valamint a betegségek megelőzésére a kurrikulum nem fókuszál.

A módszertan

Az MTA közoktatás-kutatás fejlesztési program keretében, az MTA-PTE Innovatív Egészségpedagógiai Kutatócsoport az iskolai egészségfejlesztést fenntartható és komplex módon közelíti meg, a népegészségtan, pedagógia, pszichológia és gyermekgyógyászat diszciplína képviselőinek bevonásával, számos hazai és nemzetközi evidenciákon alapuló jógyakorlatból táplálkozva.

A program a gyermekek körében a függőségek megelőzésére koncentrál, lelki egészség támogatásával, társas készségek fejlesztésével, interaktív jelenségalapú oktatási módszerekkel és multimédiás eszközökkel. Az egészségfejlesztési tevékenység fenntarthatóságát a pedagógusok hivatásszemélyiségének gondozása biztosítja.Két 30 órás blokkból álló workshoppon, saját élményű, csoportos gyakorlatokon keresztül kínálunk lehetőséget a pedagógusok számára a tapasztalatszerzésre és tudásmegosztásra az alábbi területeken: 

  • projektpedagógia, gamifikáció, infokommunikációs technikák az oktatásban és az iskolai egészségfejlesztésben;
  • egészségfejlesztési tartalmak tantárgyközi megjelenítésének módjai
  • szociális kompetencia fejlesztése: együttműködés, határkezelés, érdekérvényesítés, konfliktus-kezelés, probléma megoldó képesség területén
  • egészségismeretek fejlesztése: digitális, dohányzás, alkoholfüggőségek témában
  • játéktár: jelenléti és digitális élménypedagógiai gyakorlatok gyűjteménye, órai vázlatok

A módszertan könnyen adaptálható egyéb egészségfejlesztési témákra, és egyben hozzájárul a pedagógus lelki egészségének támogatásához és a kiégés prevencióhoz is. 

Cél a hosszútávú fenntarthatóság biztosítása

A cél, hogy elsajátíthatóvá váljon azon tudás és készségrepertoár a pedagógusképzés ideje alatt, amellyel a frissen végzett pedagógusok az egészségfejlesztési tevékenységeket a mindennapi munkájukban hatékonyan tudják végezni, továbbá felvérteződnek a kiégés megelőző viselkedések tudatos használatával.