Új szemléletű kurzus az egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű megközelítésére a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán

Az iskoláknak kulcsszerepe van a gyermekek egészségének fejlesztésében, támogatásában. A nemzetközi iránymutatások alapján az iskolai egészségnevelésnek, egészségfejlesztésnek olyan tanítási stratégiákat és tanulási tapasztalatokat kellene nyújtaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak a diákok számára az egészséget támogató attitűd, az egészségismeretek és készségek elsajátítására, amelyek szükségesek az egészséget elősegítő döntések meghozatalához, az egészségtudatosság eléréséhez, az egészségjavító viselkedések kialakításához, és mások egészségének előmozdításához. Ennek elérésehez, a primer prevenció szintjén, az interaktív, játékelemek bevonását is magába foglaló módszertan hatékonyan alkalmazható, amely a tapasztalati tanuláson keresztül az érzelmekre is hatva, képes facilitálni a kívánt viselkedést, növeli a célpopuláció bevonódását, belső motivációját és elköteleződését a téma iránt. A személyes tapasztaláson alapuló játékosított foglalkozások, órák, iskolai programok jellemzően önirányított jelleggel működnek, ebből kifolyólag az észlelt énhatékonyság, valamint a felelősségvállalás fokát is növelhetik. A jelenlegi pedagógusképzés nem fókuszál a pedagógus hallgatók ilyen irányú holisztikus egészségfejlesztő szemléletmódjának és módszertani tárházának kialakítására.

Kutatócsoportunk kidolgozott két egymásra épülő modulból álló, élménypedagógiai módszertani alapokon nyugvó, szabadon választható egyetemi kurzust, amely lehetőséget ad a leendő pedagógusok egészség- és módszertani ismereteinek, kompetenciáinak gazdagítására, egészséget támogató attitűdjük kialakítására. A kurzus alkalmazott módszerei, eszközei bemutatták az oktatás-nevelés során hatékonyan alkalmazható tevékenységeket, szervesen építve az eddigi tanulmányok során elméletben elsajátítottakra. A gyakorlatba azonnal átültethető ismeretek és játékok, módszerek átadására fókuszáltunk. A saját átélésen, élményen, megértésen alapuló tanulás hatékonyságát mutattuk be az interaktív feladatokon keresztül. A kurzusokat a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának (KRE PK) tanító szakos hallgatói részére hirdettük meg a 2022/2023 tanév őszi, illetve tavaszi szemeszterében. A kurzus 24 órás, amelyet 3×8 órában tömbösítettük a megfelelő intenzitás érdekében minkét félévben. Az alkalmak között 2-3 hét telt el, ami lehetővé tette az ismeretek kellő ülepedését.

Az ősz folyamán az Innovatív egészségpedagógia I. kurzus keretében az egészséget támogató magatartásformák kialakításához szükséges kompetenciák, készségek – ráhangolódás, kapcsolódás, attitűdformálás, kommunikáció, stresszkezelés, együttműködés, határkezelés és nemet mondás – fejlesztését helyeztük a fókuszba, melyek a hatékony iskolai munka alapját adják. Az órákon bemutattuk a kapcsolódás, ráhangolás fontosságát a motivációban. Törekedtünk a résztvevők társas kompetenciáinak, önismeretének fejlesztésére a gyakorlatok elsajátítása közben, hiszen ezek fontosak a leendő tanítók jólléte szempontjából is. Meggyőződésünk, hogy a pedagógus jólléte nélkül nem beszélhetünk erről a tanulóknál sem.

Kimeneti követelményként minden hallgató önállóan bemutatott egy általa választott játékot vagy gyakorlatot, amely fejleszti a társas kompetenciák egyikét, majd annak iskolai adaptációs lehetőségeit ismertette.

A tavaszi félévben az Innovatív egészségpedagógia II. kurzus során a hallgatók egészségismereteit gazdagítottuk a prevenciós szemléletet erősítve innovatív pedagógiai módszerek (élménypedagógia, kooperatív munkaszervezés, gamifikáció) használatával. Nem csak a hazai szabályzókról esett szó, hanem kitekintettünk a nemzetközi elvárásokra is. Az ismeretek átadását innovatív módon valósítottuk meg, így saját élményeiken keresztül tapasztalták a résztvevők az ismeretszerzés alternatív útjait. Nagy hangsúlyt kapott az iskolai adaptációs lehetőségek közös megfogalmazása, összegyűjtése.

A kurzus kimeneti követelményeként a hallgatók egyénileg elkészítettek egy vázlatot egészségfejlesztési témanapra vagy témahétre alkalmazva a tanult szempontokat. Kiscsoportban figyelemfelkeltő, motiváló videót készítettek egy-egy függőség veszélyeiről a helyes választásra fókuszálva.

Hallgatói vizsga videók:

Testképzavar

Danyi Anna, Szente Gréta, Fábián Aliz,  Kis Anna, Petróczi Dóra

Alkohol

Füzesi Gréta, Okos Glória, Bezák Viktória

Dohányzás

Heuschmidt Liliána, Mózer Réka, Luncan Tímea Lilla, Zámbó Kyra

Digitális függőség

Vajda Kamilla, Mihalovits Anna, Sztancsik Bernadett, Balázs Kincső

Kurzus eredményességének monitorozása

Bemeneti és kimeneti kérdőíveken keresztül vizsgáltuk a kurzus hatását a hallgatók egészséggel kapcsolatos ismereteire és gondolkodására.  Folyamatosan kértük visszajelzésüket, hogy tanítási gyakorlatuk során hogyan tudták, tudják alkalmazni a tanultakat. 

Ezek alapján elmondhatjuk: ezt a kurzust hiánypótlónak ítélték a résztvevők gyakorlatias jellege miatt, közvetlenül hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket adott számukra, gazdagította saját személyiségüket. Az osztálytermi munkában kipróbálva a tanultakat tapasztalták a gyerekekkel való kapcsolatuk javulását, a stresszhelyzetek, konfliktusok csökkenését. 

Felismerték az egészség komplexitását. A nemzetközi előírásokat tanulmányozva képet kaptak arról, mit jelent a szemléletmódváltás az egészségnevelésben.

Ráébredtek, pedagógusként kiemelten fontos saját testi- és lelki egészségükért tenni. Ez a saját reziliencia kialakulásához nagyon fontos és így válhatnak hiteles mintává tanulóik számára is az iskolai egészségnevelés során. 

A kurzusok a 2023/2024. tanítási évben ismételten meghirdetésre kerülnek a KRE PK-n.

A pozitív vélemények erősítik azon terveinket, hogy más intézmények számára is elérhetővé tegyük és mind szélesebb körben terjesszük ezt a modern tartalmakkal, újszerű szemlélettel megalkotott képzést.